Pages

June 22, 2011

Franz Kafka

(3 July 1883 – 3 June 1924)


The true way goes over a rope which is not stretched at any great height but just above the ground. It seems more designed to make people stumble than to be walked upon.
-
Az igazi út kötélpálya, amely nem a magasban, hanem épp a föld felett van kifeszítve. Láthatóan nem is arra rendeltetett, hogy járjunk, inkább, hogy botladozzunk rajta. 

*

There are two main human sins from which all the others derive: impatience and indolence. It was because of impatience that they were expelled from Paradise, it is because of indolence that they do not return. Yet perhaps there is only one major sin: impatience. Because of impatience they were expelled, because of impatience they do not return.
-
Az ember két főbűne: a türelmetlenség és a hanyagság, minden egyéb ezekből ered. Türelmetlensége miatt űzték ki a paradicsomból, és hanyagsága miatt nem tér vissza oda. De a legfőbb bűn talán mégis: a türelmetlenség. Türelmetlenségünkért űztek ki bennünket, türelmetlenségünk miatt nem térhetünk vissza.

*
If you were walking over a plain with the honest desire to make progress, and yet found yourself further back than when you started, then it would be a hopeless business; but as you are clambering up a steep precipice, as steep, say as you yourself seen from below, your backward slips may only be caused after all by the lie of the land, and you must not despair.
-
Ha egy síkon átmenve haladni igyekeznél, ám mégis hátrálnál, az valóban kétségbeejtő lenne; mivel azonban meredek emelkedőn kapaszkodsz fölfelé, nagyjából olyan meredeken, amilyen lentről nézve te magad vagy, a visszaeséseket is csak a terepviszonyok okozhatják, és nem kell kétségbeesned.

*
Like a road in autumn: Hardly is it swapt clean before it is covered again with dead leaves.
-
Akár az őszi út: Alighogy tisztára söpörték, máris újból száraz levelek takarják.

*

You are the problem. No scholar to be found far and wide.
-
Te vagy a feladat. És sehol egy fia diák.

*
The more horses you yoke the quicker everything will go — not the rending of the block from its foundation, which is impossible, but the snapping of the traces and with that the gay and empty journey.
-
Minél több lovat fogsz be, annál hamarabb sikerül ha nem is a kőtömböt kiszakítanod az alapokból, az képtelenség, de a szíjakat elszakítanod, azt igen, s ekképp a tehertelen, boldog utazás.

*

To believe in progress does not mean believing that any progress has been made. That would be no real act of belief.
-
Előrelépésben hinni annyi, mint nem hinni, hogy valaha is előreléptünk már. Ez nem hit.

*
There is a down-and-outness under true knowledge and a childlike happy arising from it.
-
Az igazi megismerés: bukások sorozata, amit mindannyiszor gyermetegen boldog talpraállás követ. 

*
Theoretically there is a perfect possibility of happiness: believing in the indestructible element in oneself and not striving towards it.
-
Elméletileg létezik a tökéletes boldogság lehetősége: Úgy, hogy hiszünk a bennünk lévő lerombolhatatlanban, ám nem törekszünk közelébe.

*
Try only to make yourself understood by the woodlouse: if you get to the point of asking it the purpose of its work, you will by the same token have exterminated the tribe of woodlice.
-
Próbáld csak megértetni magad a fali ászkával. Ha sikerült megtanítanod rákérdezni munkája értelmére, azzal már ki is irtottad az ászkák népét.

*
Had Robinson Crusoe never left the highest, or more correctly the most visible point of his island, from desire for comfort, or timidity, or fear, or ignorance, or longing, he would soon have perished; but since without paying any attention to passing ships and their feeble telescopes he started to explore the whole island and take pleasure in it, he managed to keep himself alive and finally was found after all, by a chain of causality that was, of course, logically inevitable.
-
Ha Robinson soha nem hagyja ott a sziget legmagasabb, helyesebben  legjobban látható pontját, dacoskodásból, vagy alázatból, vagy félelemből, vagy tudatlanságból, vagy egyszerű vágyakozásból, hamarosan elpusztul; de mert a hajókkal s gyönge távcsöveikkel nem törődve, hozzálátott szigete belsejének felderítéséhez, és ebben örömét lelte, életben maradt, és a józan ész szempontjából kétségkívül szükségszerű következményként végül mégis rátaláltak.

__________

Franz Kafka, Az én cellám (részletek), fordította Halasi Zoltán
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989