Pages

June 25, 2011

Ambrose Bierce

(June 24, 1842– after December 26, 1913)BRAIN, n.
An apparatus with which we think what we think ...
-
agy (fn.) Olyan szerkezet, amelyről azt gondoljuk, hogy gondolkodunk vele...

MAN, n.
An animal so lost in rapturous contemplation of what he thinks he is as to overlook what he indubitably ought to be. His chief occupation is extermination of other animals and his own species, which, however, multiplies with such insistent rapidity as to infest the whole habitable earth and Canada. 
-
ember (fn.) Állat, mely olyan elragadtatva mereng azon, amit gondol magáról, hogy közben szem elől téveszti, aminek bizonyosan lennie kellene. Fő elfoglaltsága más állatok és saját fajtája kiírtása, azonban oly mérhetetlen gyorsasággal szaporodik, hogy elözönli az egész lakható világot, sőt Kanadát is.

PRAY, v.
To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
-
imádkozik (ige) Azt kéri, hogy a világegyetem törvényei hatályukat veszítsék egy olyan folyamodó érdekében, aki erre bevallottan méltatlan.

FUTURE, n.
That period of time in which our affairs prosper, our friends are true and our happiness is assured.
-
jövő (fn.) Az az időszak, amelyben ügyeink rendeződnek, barátaink igazak, s boldogságunk zavartalan.

POLITICS, n.
A strife of interests masquerading as a contest of principles. The conduct of public affairs for private advantage.
-
politika (fn.) Érdekharc az elvek versenyének álcázva. A köz ügyeinek intézése egyéni előnyökért.

OMEN, n.
A sign that something will happen if nothing happen.
-
ómen (fn.) Jel, hogy ha semmi sem történik, akkor valami történni fog.

LOOKING-GLASS, n.
A vitreous plane upon which to display a fleeting show for man's disillusion given.
-
tükör (fn.) Üveges sík, melyen futólag kép jelenik meg, hogy az embert kiábrándítsa.

HASH, x.
There is no definition for this word -- nobody knows what hash is.
-
izé (x) E szónak nincs definíciója - senki nem tudja, mi az az izé.

_______________

Ambrose Bierce: Ördögi kislexikon, Eri Kiadó, Bp., 2003, fordította Greskovits Endre